1. Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez Ekomentor Patrycja Kondracka z
  siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115/3 REGON: 932230796, NIP: 8132881792,  wyłącznie w celu wystawienia rachunku/faktury i nie są udostępniane innym podmiotom.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich
  danych oraz poprawiania ich treści. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest
  poprzez kontakt e-mailem pod adresem facefitness@ekomentor.pl lub telefonicznie pod
  numerem telefonu 500 447 009.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń
  zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z
  2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
  1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i
  Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
  technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
  informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).